نام درس:
نوع درس:
جنسیت:
   

کد درسگروهنام درسجنیستروز / ساعت تشکیلتاریخ امتحانساعت امتحان
27721800دودانش خانواده و جمعيتمرد
  شنبــــــه   14:00 الی 15:30
  شنبــــــه   15:45 الی 17:15
  شنبــــــه   17:30 الی 19:00
29/05/139711:00
29920042دوتاريخ تحليلي صدراسلاممختلط
  یکشنـــبه   14:00 الی 15:30
  یکشنـــبه   15:45 الی 17:15
  یکشنـــبه   17:30 الی 19:00
30/05/139711:00
29920042یکتاريخ تحليلي صدراسلاممختلط
  شنبــــــه   08:00 الی 09:30
  شنبــــــه   09:45 الی 11:15
  شنبــــــه   11:30 الی 13:00
30/05/139711:00
29920031یکانقلاب اسلامي ايرانمختلط
  دوشنـــبه   14:00 الی 15:30
  دوشنـــبه   15:45 الی 17:15
  دوشنـــبه   17:30 الی 19:00
30/05/139709:00
29920051یکتفسير موضوعي قرآنمختلط
  سه شنبه   08:00 الی 09:30
  سه شنبه   09:45 الی 11:15
  سه شنبه   11:30 الی 13:00
30/05/139711:00
29920012یکانديشه اسلامي 2(نبوت و امامت)مختلط
  یکشنـــبه   08:00 الی 09:30
  یکشنـــبه   09:45 الی 11:15
  یکشنـــبه   11:30 الی 13:00
30/05/139715:00
27720210یکفارسی عمومیمختلط
  سه شنبه   08:00 الی 09:30
  سه شنبه   09:45 الی 11:15
  سه شنبه   11:30 الی 13:00
  سه شنبه   14:00 الی 15:30
28/05/139709:00
29920021یکفلسفه‌اخلاق (با تكيه برمباحث تربيتي)مختلط
  دوشنـــبه   08:00 الی 09:30
  دوشنـــبه   09:45 الی 11:15
  دوشنـــبه   11:30 الی 13:00
30/05/139715:00
27721800یکدانش خانواده و جمعيتزن
  دوشنـــبه   08:00 الی 09:30
  دوشنـــبه   09:45 الی 11:15
  دوشنـــبه   11:30 الی 13:00
29/05/139711:00
29920012دوانديشه اسلامي 2(نبوت و امامت)مختلط
  شنبــــــه   14:00 الی 15:30
  شنبــــــه   15:45 الی 17:15
  شنبــــــه   17:30 الی 19:00
30/05/139715:00
12345678910...