نام درس:
نوع درس:
جنسیت:
   

کد درسگروهنام درسجنیستروز / ساعت تشکیلتاریخ امتحانساعت امتحان
27721800دودانش خانواده و جمعيتمرد
  شنبــــــه   08:00 الی 09:30
  شنبــــــه   09:45 الی 11:15
  شنبــــــه   11:30 الی 13:00
28/05/139814:00
29920042یکتاريخ تحليلي صدراسلاممختلط
  یکشنـــبه   08:00 الی 09:30
  یکشنـــبه   09:45 الی 11:15
  یکشنـــبه   11:30 الی 13:00
03/06/139809:00
29920031یکانقلاب اسلامي ايرانمختلط
  چهارشنبه   08:00 الی 09:30
  چهارشنبه   09:45 الی 11:15
  چهارشنبه   11:30 الی 13:00
03/06/139814:00
29920051یکتفسير موضوعي قرآنمختلط
  چهارشنبه   08:00 الی 09:30
  چهارشنبه   09:45 الی 11:15
  چهارشنبه   11:30 الی 13:00
03/06/139814:00
29920012یکانديشه اسلامي 2(نبوت و امامت)مختلط
  سه شنبه   08:00 الی 09:30
  سه شنبه   09:45 الی 11:15
  سه شنبه   11:30 الی 13:00
03/06/139811:00
27720210یکفارسی عمومیمختلط
  سه شنبه   08:00 الی 09:30
  سه شنبه   09:45 الی 11:15
  سه شنبه   11:30 الی 13:00
  سه شنبه   14:00 الی 15:30
27/05/139809:00
27721800یکدانش خانواده و جمعيتزن
  دوشنـــبه   08:00 الی 09:30
  دوشنـــبه   09:45 الی 11:15
  دوشنـــبه   11:30 الی 13:00
28/05/139814:00
29920012دوانديشه اسلامي 2(نبوت و امامت)مختلط
  یکشنـــبه   08:00 الی 09:30
  یکشنـــبه   09:45 الی 11:15
  یکشنـــبه   11:30 الی 13:00
03/06/139811:00
29920011یکانديشه اسلامي 1(مبدأ ومعاد)مختلط
  دوشنـــبه   08:00 الی 09:30
  دوشنـــبه   09:45 الی 11:15
  دوشنـــبه   11:30 الی 13:00
03/06/139811:00
27720012دوورزش۱(تربیت بدنی ۲)زن
  دوشنـــبه   13:05 الی 16:05
31/05/139809:00
12345678