نام درس:
نوع درس:
جنسیت:
   

کد درسگروهنام درسجنیستروز / ساعت تشکیلتاریخ امتحانساعت امتحان
66220100یکریاضی عمومی۱مختلط
  شنبــــــه   08:00 الی 09:30
  شنبــــــه   09:45 الی 11:15
  شنبــــــه   11:30 الی 13:00
  دوشنـــبه   08:00 الی 09:30
  دوشنـــبه   09:45 الی 11:15
13/06/140011:00
31920111یکریاضی عمومی ۱مختلط
  دوشنـــبه   08:00 الی 09:30
  دوشنـــبه   09:45 الی 11:15
  دوشنـــبه   11:30 الی 13:00
  سه شنبه   14:00 الی 15:30
  سه شنبه   15:45 الی 17:15
  سه شنبه   17:30 الی 19:00
13/06/140011:00
66220100دوریاضی عمومی۱مختلط
  یکشنـــبه   14:00 الی 15:30
  یکشنـــبه   15:45 الی 17:15
  چهارشنبه   08:00 الی 09:30
  چهارشنبه   09:45 الی 11:15
  چهارشنبه   11:30 الی 13:00
13/06/140011:00
31920212یکریاضی عمومی ۲مختلط
  شنبــــــه   08:00 الی 09:30
  شنبــــــه   09:45 الی 11:15
  شنبــــــه   11:30 الی 13:00
  سه شنبه   08:00 الی 09:30
  سه شنبه   09:45 الی 11:15
  سه شنبه   11:30 الی 13:00
16/06/140009:00
66220200یکریاضی عمومی۲مختلط
  یکشنـــبه   14:00 الی 15:30
  یکشنـــبه   15:45 الی 17:15
  دوشنـــبه   08:00 الی 09:30
  دوشنـــبه   09:45 الی 11:15
  دوشنـــبه   11:30 الی 13:00
16/06/140009:00
66220200دوریاضی عمومی۲مختلط
  سه شنبه   14:00 الی 15:30
  سه شنبه   15:45 الی 17:15
  سه شنبه   17:30 الی 19:00
  چهارشنبه   14:00 الی 15:30
  چهارشنبه   15:45 الی 17:15
16/06/140009:00
31920313یکریاضی عمومی ۳مختلط
  یکشنـــبه   08:00 الی 09:30
  یکشنـــبه   09:45 الی 11:15
  یکشنـــبه   11:30 الی 13:00
  سه شنبه   08:00 الی 09:30
  سه شنبه   09:45 الی 11:15
  سه شنبه   11:30 الی 13:00
14/06/140009:00
33021301یکشیمی عمومی ۱مختلط
  شنبــــــه   14:00 الی 15:30
  شنبــــــه   15:45 الی 17:15
  شنبــــــه   17:30 الی 19:00
  چهارشنبه   08:00 الی 09:30
  چهارشنبه   09:45 الی 11:15
15/06/140011:00
33021402یکشیمی عمومی ۲ مختلط
  یکشنـــبه   14:00 الی 15:30
  یکشنـــبه   15:45 الی 17:15
  یکشنـــبه   17:30 الی 19:00
  دوشنـــبه   14:00 الی 15:30
  دوشنـــبه   15:45 الی 17:15
17/06/140014:00
27720210یکفارسی عمومیمختلط
  شنبــــــه   08:00 الی 09:30
  شنبــــــه   09:45 الی 11:15
  شنبــــــه   11:30 الی 13:00
  یکشنـــبه   14:00 الی 15:30
  یکشنـــبه   15:45 الی 17:15
18/06/140009:00
12345